Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU marki ESITO

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na fanpage marki ESITO w Polsce https://www.facebook.com/ESITOkosmetykinaturalne/.

§2

 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma ESITO AJ sp. z o.o. NIP: 9151815176, KRS:0000825662 (zwany dalej Organizatorem).

§3

 1. Termin przyjmowania odpowiedzi jest każdorazowo określony w ogłoszeniu o konkursie.

§4

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

§5

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy pozostawić w komentarzu odpowiedź na pytanie zadane w poście, oraz dołączyć zgodę o treści: “akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

§6

 1. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca (ich ilość jest określona w poście). Wyniki zostaną opublikowane na:

§7

 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu. Organizator wyraża zgodę jedynie na wysyłkę na terytorium Polski.

§8

 1. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych w jej imieniu Nagrodę odbiera jej przedstawiciel ustawowy.

§9

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatora.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, 926 ze zm.), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich prostowania, usuwania, ograniczania, wniesienia sprzeciwu, przerwania przetwarzania, oraz usunięcia. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić przesłanie nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na to, że w przypadku wygrania przez nich Nagrody ich imiona oraz nazwiska zostaną opublikowane na stronach portalu Facebook oraz na stronie firmowej marki ESITO.
 4. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi skontaktuj się pod adresem mailowym: biuro@esitokosmetyki.pl

§10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenia Konkursu.

§11

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://esitokosmetyki.pl/