Polityka Prywatności ESITO JD

Z uwagi na rozpoczęcie stosowania od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), ESITO AJ Sp. z o.o. informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez ESITO AJ Sp. z o.o..
Na podstawie art.13 RODO ESITO AJ Sp. z o.o. informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez ESITO JD danych osobowych klientów:

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest ESITO AJ Sp. z o.o., ul. Główna 74, 55 – 120, Paniowice NIP 915 18 15 176, KRS 0000825662.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z ESITO AJ Sp. z o.o. można się kontaktować poprzez email biuro@esitokosmetyki.pl.
 3. Dane osobowe klientów będą przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celu kierowania do klientów przez ESITO AJ Sp. z o.o. treści marketingowych w sposób, na który wyrazili zgodę (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ESITO JD – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ESITO AJ Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ESITO AJ Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami klientów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ESITO AJ Sp. z o.o. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz ESITO AJ Sp. z o.o. usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych klientów na podstawie przepisów prawa.
 5. ESITO JD nie będzie przekazywała danych osobowych klientów do państw trzecich.
 6. Dane osobowe klientów będą przetwarzane:
  • odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – w czasie niezbędnym do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
  • odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na rzecz klientów usług drogą elektroniczną – w czasie świadczenia na rzecz klientów usług drogą elektroniczną,
  • odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do klientów przez ESITO AJ Sp. z o.o. treści marketingowych – do momentu wniesienia przez klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  • odnośnie danych przetwarzanych w sytuacji wskazanej w powyższym pkt. 3 lit. d) – przez czas świadczenia na rzecz klienta usług drogą elektroniczną,
  • odnośnie danych przetwarzanych w sytuacji wskazanej w powyższym pkt. 3 lit. e) – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód klient może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ESITO AJ Sp. z o.o. zaleca wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Główna 74, 55 – 120, Paniowice) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@esitokosmetyki.pl).
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Klient ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz klienta lub zawierania oraz wykonywania umów pośrednictwa. Skutkiem niepodania danych osobowych wymaganych przez ESITO AJ Sp. z o.o. będzie brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów pośrednictwa. 

Obowiązuje od dnia 05.09.2018 r.